Mr. Pradeep Kumar Arya, Joint President ( Railway) in conversation with Dainik Navjyoti, Rashtriya Patrika, Jaipur